Find svar på dine spørgsmål.

Need too have

 1. Slange (også selvom du kører tubeless)
  1. Alternativ plug kit, hvis du kører tubeless
 2. Kædeled (Obs. her skal du sørge for at få et led der passer, Speed link er at foretrække, man kan ikke regne med nogle altid har en kæde skiller)
 3. 2-3 dæk jern (2 går an 3 er federe) ”køb dem i plastik” så ødelægger du ikke dine fælge.

 

Nice to have

 1. Pumpe (Du vil ikke blive kendt som ham der aldrig har pumpe med 😊) ”Den reder dig i øvrigt også hvis du er selv afsted”
  1. Alternativ til pumpe er CO2 gaspatroner og et ”hoved” (F.eks. bedst til tubeless)
 2. Mini tool

 

Nu er du bare en showoff (til de gange hvor ALT går galt)

 1. En lille smule gaffer tape (Rundt om saddelpinden, eller foldet sammen til en firkant)
 2. 2-3 strips
 3. Plaster, rense alkohol
 4. Tang/Leather man
 5. Ekstra ventil kegle og udtager

 

Hvis du skal have ideer til fødselsdag, julegave eller farsdags garver hjælpe nogle af ”nørderne” altid gerne enten på fjæsbook eller på holdsport med erfaringer til hvilket ting der er mest ”lirens” at have

·         Kaptajnen kører ALTID forrest, hvis ikke andet er aftalt.

·         Ved hold 1 spørg ind til dagsformen og om der evt. er noget, der skal tages hensyn til.

·         Kaptajnen vælger en som kan køre bagtrop (hold 1 med radio).

·         Vigtigt at give besked om evt. udfordringer/turens forløb.

·         Alle i gruppen videregiver beskeder for/bagfra. Bagtroppen meddeler og holder øje med bagfra kommende.

·         Kaptajnen har ret og pligt til at dele gruppen, hvis der er for stor niveauforskel i gruppen.

·         Vi skal vente på hinanden efter vores motto: Sammen ud og sammen hjem.

·         Turføreren melder klar til afgang efter opsamling/pauser, INGEN andre.

·         Turføreren giver evt. modgående besked om, hvor mange der kommer. Bagtroppen melder sidste mand og ønsker god tur.

·         Ved uheld og skade, turføreren bliver plus evt. en. Resten kører videre med en ny turfører.

·         Hjælpe ved punktering eller defekt cykel, så vidt det er muligt. Vi efterlader ikke nogen.

·         Vi er fælles omkring at sætte stemningen og hjælpe turføreren med at have fokus på den nye MTB´er og hjælpe dem.

·         Vigtigt at pointere at det er for hyggens skyld og for det sociale!

·         Vi følger færdselsloven, vi er reklame ud ad til (klub trøjer)

·         Vi kører ALTID på én række, når vi kører i trafikken i byen.

·         Lys på hjelme er slukket og lys på styret er dæmpet og/eller peger ned ca. 3m frem.

·         Venstresving i kryds. Der køres lige over i højre side, standser, og afventer grønt vidre frem. Hvis der er en højre svingbane til biler, må man som cykellist godt ligge sig på venstre side af højre svingende biler.

·         Evt. krydser vi vejen til fods, eks. Låsbygade, i grupper af max 5 ad gangen.

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er MTB 6000 og den er stiftet 20-11-2019

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af mountainbike. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI & DCU under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent

Stk. 2: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 3: Ethvert medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.

Stk. 4: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 5: Anmodning om medlemskab behandles af et bestyrelsesmedlem, og medlemskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske mundtlig eller skriftlig ved henvendelse til bestyrelsen

Kontingent for indeværende år refunderes ikke.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.  

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller ved opslag og meddelelse på Facebook eller ved meddelelse på hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 18 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 10.   Valg af to suppleanter
 11. Valg af en revisor
 12. Valg en revisorsuppleant
 13. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.  

§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af fem medlemmer, en formand og fire yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, og menigt medlem umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstitueres sig således at tre på valg lige år og to på ulige år.

Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. To suppleanter vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.  

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. 

§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for et år.

Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 10.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være fire uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke foreninger, godkendt jf. Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune. foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.  

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Indkøbskurv
en_US